0
:

 

 

  
: 4
!
, , Ubuntu, ,- , , Ubuntu.
: - , "" , ?
: 74
, , , , . laugh
: 722
:
, Ubuntu
LMDE Ubuntu , debian, ubuntu debian
, :Linux Mint LXDE one 32bit_64bit, Linux Mint LXDE Format _32bit
: 4
:
, .

:
,
.
: 8
, ? Äîð áîòê è í ñòðîéê 1Ñ. Ïðîãð ììèðîâ íèå, ïåðåõîä ñ 7.7 í 8.3, èíòåãð öèè ñ èíòåðíåò-ì ã çèí ìè.

Ñîïðîâîæäåíèå 1C: Áóõã ëòåðèÿ, Òîðãîâëÿ, Ñòðîèòåëüñòâî è ò.ä. Ð çð áîòê îò÷åòîâ è ïå÷ òíûõ ôîðì.
: 8
#
: 2
 
|
:
, .